Vrátí Dubí zinkasované pokuty?

Dne 18. 1. 2020 byl zveřejněn >> článek <<, týkající se podezření na protiprávní jednání městské policie Dubí, která bez platné veřejnoprávní smlouvy operovala na území jiné obce.

foto Petr Markowski (Facebook)

Nejzávažnější na této věci je, že MP Dubí udělila desítky pokut a zinkasovala desítky řidičů, když jednala v přímém rozporu se zákonem.

Na základě vyjádření tajemníka města Dubí, Mgr.Radka Kindla, ze dne 23. 1. 2020 byla činnost MP Dubí v tomto ohledu ukončena.

Město Dubí nyní učiní takové kroky, které by měly vrátit věc do původního stavu. Z toho tedy plyne, že pokud to bude legislativně možné, řidiči dostanou své peníze a body zpět. Stejně tak by měla být zastavena případná správní řízení.

Důkazy nesmí být získány nezákonným způsobem!

Co tomu předcházelo, se dozvíte zde.


Po vydání tohoto článku na věc upozornila i další celoplošná média, jako Česká televize, Český rozhlas či iDnes.

Velice zajímavá diskuze se rozeběhla i na Facebooku, kde na příspěvky reaguje i sám tajemník Mgr. Kindl. Viz např.:

Což svým komentářem prozatím uzavírá jeden z občanů:


Na závěr odkáži na únorové vyjádření starosty města Dubí, Ing. Petra Pípala, v Dubském zpravodaji. Namísto toho, aby se za toto selhání omluvil, vyjádřil se následovně (tento pamflet nemá cenu ani komentovat). I když drobný detail tu je. Podle zveřejněných informací byla naměřena maximální rychlost 76 km/h? Že by byly poskytnuty nepravdivé informace? To si nemyslím…

§ 3a zák. č. 553/2001 Sb., o obecní policii

(1) Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu…
(2) Veřejnoprávní smlouva podle odstavce 1 vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu.

§164 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

(3) Jestliže zákon stanoví, že k uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je veřejnoprávní smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci.

  • MP Dubí v obci Srbice operovala dokonce před samotným vydáním souhlasu ze dne 10. ledna.
  • Podle zveřejněných informací byla naměřena maximální rychlost 76 km/h
  • Správní řád je “základní zákon” pro veřejnou správu.