Měření rychlosti jako zlatý důl, klidně i protiprávně

Přicházím tentokrát s aktualitou, která se týká měření rychlosti. Aktuálně “frčí” kauza Varnsdorf, v rámci které už pár komunálních politiků sedí ve vazbě.

Za co, když podle ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Zemaníka, je vše OK?

Ústecký krajský úřad podporuje nezákonné jednání

Níže uvedená věc, ačkoliv je rozdílná, má hlavní společný rys. Tahání peněz z kapes řidičů.

Máme tu zásadní informace o tom, jak je městská policie Dubí (okr. Teplice) lačná měřit rychlost v jiné obci, a proto se do věci pustila po hlavě tak, že zřejmě pokutuje desítky řidičů protiprávně.

Před koncem roku jsem zaslechl zprávu, že městská policie města Dubí začne měřit rychlost v jiné obci. Jedná se konkrétně o Srbice, poblíž obchodního centra Olympia Teplice. V tomto místě se nachází za sebou dva semafory a jediné, kdy by bylo v této lokalitě logické měřit, jsou večerní a noční hodiny, kdy jsou semafory vypnuté a řidiči šlápnou na plyn možná o něco víc. Ale to tam zase “chcípl pes”. Jedná se o rovinku, kde jsem snad nikdy, v době vypnutých světel, nepotkal chodce a už vůbec ne oblíbenou a obligátní “maminku s kočárkem“.

Na internetu jsem tedy hledal veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě může obecní policie vykonávat svou pravomoc na území jiné obce. Žádnou takovou jsem nenašel, což mě překvapilo, ale věc jsem pustil prozatím z hlavy.

Na začátku ledna, zhruba kolem osmé hodiny ráno, jsem místem projížděl. Po tom, co mě probliklo protijedoucí vozidlo, mi bylo jasno. A ano, mezi zapnutými semafory na výjezdu z pumpy stál strážník s trojnožkou a měřil rychlost. Na výjezdu na Ústí nad Labem už stála dvoučlenná motorizovaná hlídka městské policie Dubí, která aktivně řidiče kasírovala.

Říkám si OK, ale… Zhruba ve čtyři odpoledne jsem se vracel stejným místem zpět a… strážník s trojnožkou stále měřil, měřil, měřil a …. měřil…

“na tenhle vejvar se Dubí zřejmě klepalo jako ovar na novoročním talíři”

 

V návalu radosti z možnosti zajišťování bezpečnosti i v jiné obci však zapomnělo na jednu zásadní věc. Jakou? Vzpomínáte, jak jsem psal, že jsem nikde nenašel veřejnoprávní smlouvu mezi městem Dubí a obcí Srbice? Tak ještě chvilku vydržte:)

Dne 13. ledna 2020 jsem se v rámci Informačního zákona dotázal města Dubí, jak často MP na místě měřila a kolikrát tam byla překročena maximální povolená rychlost, atd. Odpověď přišla dne 17. ledna 2020. Shodou okolností téhož dne město Dubí na svou úřední desku vyvěsilo i veřejnoprávní smlouvu. Následovalo mé podání, ze kterého se dozvíte, co se přesně děje.

——– Původní zpráva ——–

Předmět: Žádost o okamžité ukončení zjevně protiprávního jednání
Datum: 18.1.2020 00:00
Odesílatel: David Helcl
Adresát: info@mesto-dubi.cz, starosta@srbice.cz
Kopie: pipal@mesto-dubi.cz

Vážení,

dne 18. 12. 2019 byla mezi městem Dubí a obcí Srbice sjednána veřejnoprávní smlouvu dle § 3a zák. č. 553/1991 Sb.. Ve smlouvě byla její účinnost sjednána od 1. 1. 2020.

Dle § 3a odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb. tato veřejnoprávní smlouva vyžaduje ke svému uzavření nebo změně obsahu souhlas krajského úřadu.

Jestliže zákon stanoví, že k uzavření smlouvy je třeba souhlasu správního orgánu, je smlouva uzavřena dnem, kdy tento souhlas nabude právní moci (§ 164 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb.).

Dle § 1 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb. obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Z hlediska místní působnosti může tedy strážník plnit své úkoly pouze na území obce, která zřídila obecní policii. Dle § 1 odst. 5 zák. č. 553/1991 Sb. může obecní policie jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Z litery zákona tedy vyplývá, že bez platné veřejnoprávní smlouvy není obecní policie oprávněna plnit svěřené úkoly na území jiné obce.

V čl. 6 této smlouvy ze dne 18. 12. 2019, se smluvní strany zavázaly, že veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření zveřejní na svých úředních deskách. Obec Srbice tak učinila dne 8. 1. 2020 bez příloh, město Dubí dne 17. 1. 2020 vč. příloh.

Dne 10. 1. 2020 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutí č. j. KUUK/006262/2020/SCKZU, ve kterém vyjádři souhlas s veřejnoprávní smlouvou. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí tedy ještě nenabylo právní moci a tudíž veřejnoprávní smlouva ještě nevstoupila v platnost, o čemž svědčí i to, že veřejnoprávní smlouva nebyla Krajským úřadem ještě zveřejněna.

Podle informací, které město Dubí poskytlo na základě žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., ze dne 13. 1. 2020, městská policie Dubí operovala na území obce Srbice minimálně v případech, kdy měřila rychlost projíždějících vozidel v této obci. Tuto činnost prováděla dne 6. 1. 2020, 7. 1. 2020, 10. 1. 2020, 11. 1. 2020, 12. 1. 2020 (celkem 42,5 h), kdy v 98 případech zjistila překročení nejvyšší povolené rychlosti. Na místě byli vždy přítomni 3 strážníci. Vzhledem k tomu, že tyto úkony byly prováděny v době, kdy nebyla v platnosti veřejnoprávní smlouva, městská policie Dubí postupovala zřejmě protizákonně. Domnívám se, že zde mohlo opakovaně dojít ke zneužití pravomoci úřední osoby a případné sankce vyměřené občanům byly uděleny v přímém rozporu se zákonem. Existuje zde také důvodná obava, že toto jednání pokračuje i nadále.

Důrazně žádám město Dubí a obec Srbice, aby do doby platnosti veřejnoprávní smlouvy tyto aktivity ukončilo a učinilo takové kroky, které uvedou věc do původního stavu (např. vrácení zinkasovaných pokut). O provedených krocích si přeji být informován prostřednictvím elektronické pošty.

Zvažuji, že ve věci podám trestní oznámení na odpovědné úřední osoby.

S pozdravem,
David Helcl


A kdy mohou tedy strážníci městské policie Dubí začít operovat na území obce Srbice? Odpověď je zde:


A ještě bonus. Dne 13. ledna 2020 jsem se též v rámci InfZ zeptal PČR, kolik nehod PČR eviduje v dané lokalitě, jež byly způsobeny z důvodu překročení nejvyšší povolené rychlosti. Zřejmě žádnou, protože jsem se dozvěděl jen o jednotkách “ťukanců za rok”, které byly způsobeny z všemožných důvodů, jen ne rychlou/nepovolenou jízdou.

Viz: ÚSTECKÝ KRAJ – Statistika dopravních nehod v obci Srbice

zdroj: novinky.cz
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/velky-prehled-nehodovosti-v-cesku-jak-se-boura-v-jednotlivych-mestech-40312089

2 komentáře u „Měření rychlosti jako zlatý důl, klidně i protiprávně“

  1. Pingback: Vrátí Dubí zinkasované pokuty? - svevole.cz

  2. Pingback: MP Dubí: V Srbicích nesmíme inkasovat za rychlost přes den, tak končíme - svevole.cz

Komentáře jsou uzavřeny.