UPDATE: Rozhodnutí zaslané poprvé e-mailem

Přesvědčit některé úředníky, aby Vám zaslali rozhodnutí e-mailem, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Již v lednu tohoto roku jsem osobně žádal JUDr. Jana Svobodu, osobu pověřenou vedením legislativního odboru Ústeckého kraje, aby mi bylo rozhodnutí zasláno do e-mailové schránky. Byl jsem odkázán na § 19, odst. 8, zák. č. 500/2004 Sb., spr. ř., který dle slov pana doktora uvádí následující:

“V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.”

Tzn., že pokud jsem požádal o zaslání rozhodnutí na e-mail, musím doručení potvrdit nejpozději následující den e-mailovou zprávou, která bude podepsána mým uznávaným elektronickým podpisem. Jinak úřad pošle rozhodnutí standardním způsobem.

Svou žádost jsem znovu zopakoval prostřednictvím e-mailu, resp. jsem se pana doktora Svobody dotázal, proč mi jsou rozhodnutí opakovaně zasílána prostřednictvím České pošty a ne na e-mail tak, jak jsem žádal. Následovala komunikace, díky které vyšly na povrch další a velice zásadní zjištění:

” úředníci legislativně právního odboru KÚÚK neznají aktuální platnou podobu Správního řádu! “

Odpovědi se ujala Mgr. Smutná, která ocitovala znění správního řádu (před novelizací dne 19. 9. 2016) a doplnila následující: “Pokud sdělíte, že uznávaný elektronický podpis máte, pak Vám rozhodnutí budeme zasílat mailem, jak jste požadoval“.

Nikde v zákoně (ve Správním řádu) není stanovena povinnost úřadu předem dokazovat či potvrzovat, že takovýto podpis vlastním. Úřad je povinen žádosti vyhovět a čekat, zda zprávu potvrdím či nikoliv.

Viz aktuální znění §19 správního řádu:

Odst. 9: Písemnosti uvedené v odstavci 5 se na požádání adresáta doručují jiným způsobem podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne, kdy byla odeslána. V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát datovou zprávou podepsanou adresátem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 10), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.

Následně mi bylo rozhodnutí zasláno e-mailem dne 1. 8. 2017.

Pro jistotu jsem se ještě zeptal, zda bude dostačující podepsat potvrzení oskenovaným e-mailem, když sousloví “uznávaný elektronický podpis” nahradilo v novém správním řádu slovo “podpis”. Přeci jen jsem laik a od legislativního odboru očekávám fundovanou odpověď, která vyvrátí všechny mé domněnky. Od Mgr. Smutné jsem se dočkal velice svérázného výkladu zákona: “Z výše uvedeného plyne, že potvrzení o převzetí doručované písemnosti (rozhodnutí) potvrdí adresát datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Datová zpráva musí být podepsána.” Oskenovaný podpis je samozřejmě nesmysl, ale

Mgr. Smutná posunula výklad zákona o level výše a neuznává ani
e-mailovou zprávu (byť s uznávaným elektronickým podpisem)

Akceptuje tedy jen potvrzení zaslané prostřednictvím datové schránky.

Na následný údiv podložený argumenty, které zpochybňují striktní využití datové schránky, již nezareagovala a tím mě utvrdila ve svém názoru. Já tak nebyl schopen doručení včas řádně potvrdit, protože, jak jsem již sdělil, datovou schránku nemám a ani si jí neplánuji v nejbližší době zřídit. Přeci jen výklad práva úřednice legislativně-právního oddělení má pro mě vyšší váhu, než mé laické domněnky:).

Pro jistotu jsem se ale ještě před uplynutím lhůty dotázal JUDr. Simony Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, zda bude platné i potvrzení zaslané e-mailovou zprávou (tzn. z e-mailové schránky, nikoliv z datové) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Odpověď (ve zkratce řečeno) ANO přišla rychle, ale bohužel “až” následující den, kdy lhůta pro odeslání potvrzení vypršela.

Paní doktorku jsem s následně informoval o tom, že jsem byl ve své podstatě úřední osobou uveden v omyl, tím že platné je pouze potvrzení zaslané prostřednictvím datové schránky, a díky tomu jsem promeškal zákonnou lhůtu. Toto tvrzení mi ale týž den (3. 8. 2017) vyvrátila tím, že špatnou orientaci Mgr. Smutné v zákonech a její chybný výklad právních předpisů připsala na vrub zákonodárci.

Na můj následný nesouhlas do dnešního dne zatím nezareagovala.

” Úředníci by rozhodně neměli občany ignorovat. A to ani ve chvíli, když jim dojdou argumenty nebo když nezbývá, než uznat svou neznalost a chybu. ”

 

Reakce JUDr. Hejnové přišla dnes, tj. 11. 8. 2017. V ní jsem se mj. dozvěděl odpovědi na věci, na které jsem se neptal, a které jsem ani nijak nezpochybňoval (jako např., že jsem nebyl krácen na svých právech tím, že by mi zvolený postup bránil v mém právu podat odvolání). Dále jsem se dozvěděl, že nedisponuji uznávaným elektronickým podpisem a zřejmě nepřicházela v úvahu ani možná varianta, že bych si ho dne 2. 8. 2017 mohl zřídit a doručení tak řádně potvrdit.

Na závěr svého vyjádření dodala toto:

“Jsem přesvědčena, že jste v dané záležitosti nikterak nebyl zkrácen na svých právech účastníka řízení. Mrzí mne Vaše nespokojenost s podanými informacemi úřední osoba. My si z této skutečnosti bereme poučení a pro příště budou podávány informace v nejširším možném provedení.”

Čímž ve své podstatě konstatovala, že úřední osoba nijak nepochybila a mrzí ji, že já jsem nespokojený s tím, že jsem nepochopil, co mi Mgr. Smutná sdělila:)

Myslím, že by bylo na místě spíše podobné vyjádření:

“Uznávám, že úřední osoba Vám podala špatnou informaci ve smyslu, že doručení je možné potvrdit elektronicky (z kontextu “pouze”) prostřednictvím datové schránky. Nezmínila však další důležitou a zákonnou možnost, a to potvrzení datovou zprávou (e-mailem) podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem vzhledem k tomu, že se domnívala, že uznávaným elektronickým podpisem nedisponujete. Z tohoto důvodu Vám bylo též zasláno rozhodnutí prostřednictvím České pošty ještě před uplynutím zákonné lhůty na potvrzení elektronickou formou. Uznávám, že postup úředních osob nebyl správný a měly vyčkat na uplynutí lhůty, nicméně důležité je, že jste nebyl krácen na svých právech. Tímto se Vám omlouvám za zavádějící informace, které Vám byly poskytnuty, a za následný chybný postup v odeslání rozhodnutí písemnou formou. Zajistím, aby se podobné excesy již neopakovaly.” – něco podobného by mohlo stačit paní doktorko.